แบบการแนะนำวิทยากร

ท่านผู้เข้ารับการอบรมที่เคารพ

วิชาต่อไปนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อผู้เข้ารับการอบรม  เพราะ ……..(พูดเกี่ยวกับเทคโนโลยี)….

วิชานั้นคือ…การใช้เทคโนโลยีช่วยสอน….

วิทยากรที่จะให้ความรู้แก่เรา  ท่านจบการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาฟิสิกส์             จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู    จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาคณิตศาสตร์    จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศนียบัตร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากนันยางโปลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์

ประสบการณ์ในการทำงาน

พ.ศ. 2547  โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม            จ.นครราชสีมา

พ.ศ. 2548  โรงเรียนหนองแหนพัฒนาวิทยาคม      จ.ยโสธร

พ.ศ. 2549  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม                      จ.ยโสธร

 

ผลงานทางวิชาการ

พ.ศ. 2548  รับทุนวิจัยในชั้นเรียน จาก สสวท. เรื่องการศึกษาและแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

พ.ศ. 2549  รับทุนวิจัยในชั้นเรียน จาก สสวท.  ทำวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแผนผังมโนมติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พ.ศ. 2552 รับทุนยุวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ทำวิจัยเรื่อง ความเชื่อกับการปล่อยโคมลมโคมไฟของชาวอำเภอกุดชุม

พ.ศ. 2552  รับทุนวิจัยในชั้นเรียน จาก สสวท.  ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พ.ศ. 2553  รับทุนยุววิจัยไม้ผล จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำวิจัยเรื่อง
การผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกแก้วมังกรในจังหวัดยโสธร

อีกทั้งยังเป็นวิทยากรอบรมครูของศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนในฝัน จังหวัดยโสธร

ล่าสุด…ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นครูแกนนำคณิตศาสตร์ (Master Taecher)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และเป็นเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์  http://www.mtm.ob.tc

 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง…  ครู  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  สพท.ยโสธร เขต ๒

วิทยากรท่านนี้คือ…คุณครูไพรวัล  ดวงตา

ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรบรรยาย (ครับ, ค่ะ)

 

การกล่าวขอบคุณวิทยากร

ท่านวิทยากรที่เคารพ

กระผม (ดิฉัน) ในนามของผู้เข้ารับการอบรมรู้สึกซาบซึ้ง  และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้เกียรติสละเวลามาบรรยาย ……………………………………………………………………………………………….

(พูดเนื้อหาสาระ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

พวกเราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

โอกาสนี้พวกเราขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่ง (ปรบมือพร้อมกัน)

 

หมาเหตุ แบบฟอร์มนี้เป็นเพียงตัวอย่าง  สามารถดัดแปลงได้ตามความเหมาะสม

About these ads

Posted on ่24 ตุลาคม, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: